Bulughul Maram

Kitab Thaharah: Bab Wudhu, Memutar Air, Hadis No. 48

  • ARTIKEL
  • Kamis, 1 September 2022 | 06:00 WIB
  • 211
foto

Foto: umma.id

48 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. (1)
__________
(1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1/ 15/83)

45. Dan darinya ia berkata, ‘Rasulullah SAW ketika berwudhu beliau memutarkan air pada kedua sikunya.’ (HR. Ad Daruquthni dengan sanad dhaif)

[Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini, lihat: Ash-Shahihah 2067, Shahih Al Jami' 4698 –ebook editor]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Biografi Perawi

Ad Daruquthni adalah seorang Hafizh dan imam besar, tidak ada bandingan dalam hafalannya.

Adz Dzahabi menggambarkan profil Ad Daruquthni, ia berkata: “dia adalah Hafizh pada zamannya. Beliau adalah Abu Al Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al Baghdadi. Seorang Hafizh yang sangat masyhur. Penulis kitab As Sunan. Lahir tahun 306. Ia telah belajar dari para ulama, lalu menguasai dalam bidang ini.”

Al Hakim berkata, “Ad Daruquthni adalah satu-satunya ulama pada masanya. Sangat kuat dalam masalah hafalan, pemahaman, wara’ dan imam dalam qiraah dan nahwu. Ia memiliki karya-karya ilmiah yang sangat banyak, dan bersaksi bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menyamainya.”

Al Khatib berkata, “Tidak ada yang menandingi beliau pada masanya, dan imam pada waktunya. Dialah yang paling tahu tentang ilmu atsar dan pengetahuan tentang ilal (cacat) dan nama-nama para perawi hadits, disertai dengan kejujuran, tsiqah dan keshahihan akidahnya.”

Para imam hadits banyak menyanjungnya. Ia wafat pada tanggal 8 Dzulqa’dah tahun 385 H.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sanadnya lemah, dan dikeluarkan pula oleh Al Baihaqi (1/56). Juga dengan sanad Ad Daruquthni, dan dalam kedua sanad itu secara bersamaan terdapat Al Qasim bin Muhammad bin Aqil. Ia matruk, dilemahkan oleh Ahmad dan Ibnu Main dan yang lainnya, dan digolongkan oleh Ibnu Hibban sebagai orang yang tsiqah. Akan tetapi yang men-jarh (memberi celaan) lebih didahulukan meskipun yang men-ta’dil lebih banyak, sementara di sini jarh lebih banyak. Sekelompok para Hafizh menegaskan lemahnya hadits tersebut, seperti Al Mundziri, Ibnu Ash Shalah dan An Nawawi, serta yang lainnya.

Penulis berkata, “Menurut Muslim sudah cukup hadits Abu Hurairah RA bahwa beliau berwudhu sampai pada lengan, dan Abu Hurairah RA berkata, ‘Demikian inilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu.’ [Shahih Muslim 246]

Saya katakan, ‘Seandainya disebutkan di sini maka akan lebih bagus.***

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[إبانة الأحكام]

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.

45. Daripadanya (Jabir), beliau berkata: “Nabi (s.a.w) apabila berwuduk selalunya memutarkan air pada kedua-dua sikunya.” (Disebut oleh al-Daraquthni dengan sanad yang dha'if)

Makna Hadis

Rasulullah (s.a.w) sentiasa berusaha melakukan wuduk dengan cara yang paling sempurna. Oleh itu, baginda memutarkan air pada kedua sikunya hingga sampai ke lengannya untuk memastikan basuhan tersebut sempurna sekali gus untuk memperoleh al-tahjil. Ini juga menjelaskan bahawa kedua-dua siku termasuk ke dalam batasan tangan, kerana lafaz ila yang terdapat di dalam Surah al-Ma'idah ayat 6 menunjukkan makna ma'a.

Analisis Lafaz

وَعَنْهُ daripada Jabir (r.a), yakni periwayat hadis ini sama dengan hadis sebelumnya.
أَدَارَ الْمَاءَ melewatkan air dengan mengelilinginya hingga basuhannya mengenai semua yang ada di sekeliling pergelangan tangan.
مُرْفَقَيْهِ bentuk tatsniyah dari lafaz al-mirfaq, ertinya pergelangan tangan antara lengan dengan hasta, yakni kedua siku.
 بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ dengan sanad yang dha'if, kerana di dalam sanadnya terdapat al-Qasim ibn Muhammad ibn 'Aqil, seorang periwayat yang matruk. Dia turut dinilai dha'if oleh Imam Ahmad, Ibn Mu'in dan lain-lain.

Fiqh Hadis

Kedua-dua siku termasuk ke dalam kedua tangan ketika berwuduk.

Orang yang Menyebutkan Hadis

Al-Daruquthni adalah seorang hafiz yang besar. Beliau seorang imam yang tiada tandingan dalam hafalan. Nama panggilannya adalah Abu al-Husain, sedangkan namanya 'Ali ibn 'Umar ibn Ahmad al-Baghdadi, penulis kitab al-Sunan. Ilmu atsar dan pengetahuan mengenai illat (cacat hadis) serta nama-nama periwayat hadis telah dihimpunnya dengan penuh kejujuran, kepercayaan dan iktikad yang baik. Para imam hadis ramai yang memujinya. Beliau dilahirkan pada tahun 306 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 385 Hijriah.

Sumber: 1. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H - 852 H) 2. Subulus Salam Karangan Imam Ash-Shan'ani (w. 1182 H). 3. Ibanatul Ahkam Karangan Alawi Abbas Al-Maliki (w. 1391 H) dan Hasan Sulaiman An-Nuri. Untuk kitab Ibanatul Ahkam jilid 3 dan 4 dilanjutkan oleh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy.

Penulis: Mualif
Editor: Muhamad Basuki
©2022 Al-Marji'

Bagikan melalui:
Artikel Terkait

Topik Pilihan